Vil du være medlem?

Hvis du gerne vil prøve taekwondo, møder du bare op til træning. Vi optager som regel nye medlemmer i september og januar/februar, men der er ingen grund til at vente, hvis vi allerede er i gang med sæsonen, og du gerne vil prøve det. Der kommer løbende nye på holdene.

Hvad skal du gøre?

Du møder op i praktisk tøj, du kan røre dig i, og bare tæer.
Vi har omklædningsfaciliteter.
Husk drikkedunk.

Hvis forældre ønsker at vente imens, har vi oven på en hyggelig café, hvor man kan vente. I er velkommen til at lave kaffe.

Der er 2 ugers gratis prøvetræning. Hvis du ønsker at blive medlem, bruger du en af de flg. blanketter.

Se vores privatlivs politik og behandling af personoplysninger længere nede på siden.

Online tilmelding:

Indmeldelses blanket Familie hold onsdag

Indmeldelses blanket voksne

Indmeldelsesblanket voksne Extreme mandags hold

Indmeldelsesblanket voksne begynder mandag og onsdags hold

Ninja Piger Indmeldelsesblanket

Eagle Kid Hinnerup Indmeldelse blanket

Eagle Kid Hadsten Indmeldelsesblanket

Indmeldelsesblanket Børn 1 Hadsten

Poul flyvespark

Du kan læse om de forskellige hold her.

Januar08-01-2015 056

14.01.2015 327

14.01.2015 336

Udmeldelse
Udmeldelsen skal ske skriftligt til kasseren jf. klubbens vedtægter, mail: connie@chungmoo.dk

Husk at få dit taekwondopas med dig, når du stopper.

VIGTIG INFORMATION VEDR. DIT TAEKWONDO PAS:
Den 25. maj 2018 trådte den nye persondataforordning i kraft. Den har væsentlig indflydelse på dit taekwondopas.
Alle klubbens medlemmer får ved indmeldelse et taekwondopas. Den indeholder bl.a. gradueringsdatoer, og hvilken bæltegrad du har opnået. Hvis du flytter til en anden by og senere ønsker at genoptage træningen i en anden klub, er det vigtigt at få passet med dig.
Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige medlemsoplysninger samt dit taekwondopas i op til 3 år efter kalenderåret for din udmeldelse af foreningen.
HUSK DERFOR AT FÅ DIT TAEKWONDOPAS, NÅR DU MELDER DIG UD AF KLUBBEN.
(Som vi siger – så forbliver man altid en ninja, og hvis man stopper, så er det altid kun en pause. 🙂 )

————————————————————————————-

Privatlivspolitik for idrætsforeninger

Dato for seneste ændring i privatlivspolitikken 23-05-2018

 Favrskov Taekwondo klub ChungMoos dataansvar

Vi behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller dig, hvordan vi behandler dine personoplysninger til sikring af en fair og gennemsigtig behandling.

Gennemgående for vores databehandling er, at vi kun behandler personoplysninger til bestemte formål og ud fra berettigede (legitime) interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige.

 

Kontaktoplysninger på den dataansvarlige

Favrskov Taekwondo klub ChungMoo er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Kontaktoplysninger:

Kontaktperson: Ole Jepsen, Momme Knutzen

Adresse: Thomsensvej 2B, 8370 Hadsten

Mail: formand@chungmoo.dk

Website: chungmoo.dk

Behandling af personoplysninger

Vi behandler følgende personoplysninger:

 • Medlemsoplysninger:
 • Almindelige personoplysninger:
 • Registrerings- og kontaktoplysninger som navn, køn, adresse, indmeldelsesdato, telefonnummer, fødselsdato, e-mailadresse, gradueringsdato, bæltegrad
 • Personoplysninger, der er tillagt en højere grad af beskyttelse:
 • Ingen
 • Oplysninger om ledere og trænere:
 • Almindelige personoplysninger:
 • Kontaktoplysninger som adresse, telefonnummer og e-mailadresse
 • Andre oplysninger om tillidsposter, andre hverv i relation til foreningen og bankkontonummer
 • Personoplysninger, der er tillagt en højere grad af beskyttelse:
 • CPR-nummer
 • Oplysninger om strafbare forhold ved indhentelse af børneattest

Her indsamler vi oplysninger fra

Normalt får vi oplysningerne fra dig. I nogle tilfælde kan der være andre kilder:

 • Idrættens hovedorganisationer, f.eks. oplysninger om klubskifter, karantæner og kursusdeltagelse
 • Favrskov Kommune f.eks ansøgning om fritidspas, klubben som ansøger

Der kan være mulighed for kommunalt, økonomisk støtte ved kontingentbetaling (fritidspas), men dette foregår via kommunen.

 

Foreningens formål med behandling af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til bestemte formål, når vi har en lovlig grund.

Lovlige grunde til behandling er særligt:

 • Foreningens berettigede (legitime) interesser i at behandle dine oplysninger (interesseafvejningsreglen)
 • At det er nødvendigt for at opfylde en kontrakt med dig
 • Behandling efter lovkrav
 • Behandling med samtykke

Formålene:

 • Formål med behandling af medlemsoplysninger:
 • Foreningens medlemshåndtering, herunder kontingentopkrævning
 • Som led i foreningens idrætsaktiviteter og andre aktiviteter, herunder planlægning, gennemførelse og opfølgning
 • Opfyldelse af lovkrav, herunder folkeoplysningsloven
 • Levering af varer og ydelser du har bestilt
 • Administration af din relation til os
 • Udarbejdelse af gradueringscertifikater, kursusbeviser o.lign.
 • Formål med behandling af oplysninger på ledere og trænere:
 • Håndtering af trænernes og ledernes hverv og pligter i foreningen
 • Overblik over og forbedring af erfaringer og kompetencer, herunder kurser
 • Opfyldelse af lovkrav
 • Udbetaling af løn, godtgørelser, refusioner og lignende
 • Administration af din relation til os

 

Vi behandler kun personoplysninger ud fra legitime interesser

I det omfang vi behandler dine medlemsoplysninger på baggrund af interesseafvejningsreglen, vil denne behandling udelukkende være motiveret af berettigede (legitime) interesser som:

 • Udøvelse af idrætsaktivitet, herunder udfærdigelse af holdkort, holdopstillinger, interne resultatlister m.v.
 • Håndtering af dine medlemsrettigheder i henhold til vedtægterne m.v., herunder i forhold til generalforsamling
 • Opfyldelse af medlemspligter, herunder opkrævning og betaling af kontingent m.v.
 • Afholdelse af sociale arrangementer, sportslige aktiviteter samt andre aktiviteter
 • Brug af situationsbilleder taget i foreningen, der afbilder en konkret aktivitet eller situation i foreningen
 • Videregivelse af dine almindelige personoplysninger til specialforbund i DIF, til DGI samt til DGI’s landsdelskontorer, i relevant og nødvendigt omfang i forbindelse med idrætsaktivitet
 • Da foreningen er medlem af idrætsorganisationer, sker der videregivelse af oplysninger om ledere og træner til disse, for at ledere og trænere kan modtage information og aktivitets- og kursustilbud fra disse idrætsorganisationer
 • Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige medlemsoplysninger også i en periode efter din udmeldelse af foreningen
 • Af hensyn til kontaktmuligheder kan der for børn og unge under 18 år behandles oplysninger om forældrene
 • Bevaring af oplysninger med historisk værdi til statistik og lignende

Samtykke

Oftest vil vores behandling af dine personoplysninger basere sig på et andet lovligt grundlag end samtykke. Vi indhenter derfor kun dit samtykke, når det i sjældne tilfælde er nødvendigt for at behandle dine personoplysninger til de formål, der er beskrevet ovenfor.

Hvis vi indhenter dit samtykke, er det frivilligt, om du vil give samtykke, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at give os besked om det.

Når vi indhenter personoplysninger om børn og unge, foretager vi en vurdering af, om barnet selv er i stand til at afgive de pågældende personoplysninger. Hvis ikke, indhenter vi samtykke fra en forælder. Vores udgangspunkt er 15 år.

Indsamler vi personoplysninger på børn via informationstjenester (apps og sociale medier), kan børn fra og med de er fyldt 13 år selv afgive samtykke.

Videregivelse af dine personoplysninger

I forbindelse med idrætsaktivitet sker der videregivelse af oplysninger om deltagelse og resultater til relevante idrætsorganisationer.

Der sker videregivelse af oplysninger om ledere og trænere i relevant omfang til idrætsorganisationer, som foreningen er medlem af.

Vi videregiver ikke personoplysninger til firmaer til markedsføring uden dit samtykke.

 

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger

Vi har forskellige behandlingsformål og opbevaringsperioder alt efter, om vi behandler dine personoplysninger som medlem af foreningen, som ulønnet leder eller træner eller som lønnet leder eller træner:

 • Medlemmer:
 • Vi vil opbevare dine personoplysninger i en periode fra medlemskabets ophør og i overensstemmelse med følgende kriterier:
 • Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige medlemsoplysninger samt dit Taekwondo pas i op til 3 år efter kalenderåret for din udmeldelse af foreningen

Ulønnede medlemer, ledere og trænere:

 • Vi vil opbevare dine personoplysninger i en periode fra ophøret af dit virke og i overensstemmelse med følgende kriterier:
 • Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige medlemsoplysninger i op til 3 år efter dit virke er ophørt.

 

Lønnede ledere og trænere:

Vi vil opbevare dine personoplysninger i en periode fra ophøret af dit virke og i overensstemmelse med følgende kriterier:

 • Bogføringsbilag, herunder f.eks. lønbilag, skal gemmes i 5 år fra udløbet af det regnskabsår, som bilaget drejer sig om
 • Andre relevante oplysninger til opfølgning og stillingtagen til eventuelle krav gemmes i 5 år efter arbejdet er ophørt. Vi opbevarer dog oplysninger på såvel medlemmer, ledere og trænere til statistik og lignende, så længe de har historisk værdi.

 

Dine rettigheder

Du har en række særlige rettigheder efter persondataforordningen, når vi behandler personoplysninger om dig:

 • Retten til at blive oplyst om behandlingen af data
 • Retten til indsigt i egne personoplysninger
 • Retten til berigtigelse
 • Retten til sletning
 • Retten til begrænsning af behandling
 • Retten til dataportabilitet (udlevering af data i et almindeligt anvendt format)
 • Retten til indsigelse

Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst.

Hvis du f.eks. henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.

 

Revidering af privatlivspolitikken

Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik fra tid til anden. Ved ændringer vil datoen øverst i privatlivspolitikken blive ændret. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på vores websted. Ved væsentlige ændringer vil du modtage meddelelse herom.

 

Bilaget er udarbejdet af Danmarks Idrætsforbund og DGI i fællesskab.

 1. udgave, februar 2018.

Fortegnelse over behandling af personoplysninger i en idrætsforening

Fortegnelsen er til opfyldelse af den dokumentationspligt, der påhviler en idrætsforening i medfør af persondataforordningen. Idrætsforeninger er omfattet af pligten i fuldt omfang, hvorfor der skal føres fortegnelse over almindelige personoplysninger såvel som personoplysninger tillagt en højere grad af beskyttelse (følsomme oplysninger, oplysninger om strafbare forhold og CPR-nummer), jf. Vejledning til idrætsforeninger om behandling af personoplysninger, udgivet af DIF og DGI.

Den sidste kolonne skal udfyldes og ajourføres løbende af foreningen.

Fortegnelse over behandlingsaktiviteter i: Favrskov Taekwondo klub ChungMoo, Thomsenvej 2B, 8370 Hadsten

Data for seneste ajourføring af dokumentet: 11-04/2018

•      Hvem har ansvaret for databeskyttelse i foreningen? Kontaktoplysninger på navngivne personer. Følgende bestyrelsesmedlemmer:•      Formand Ole Jepsen, 27810841 , ole.jepsen@gmail.com

•      Næstformand Momme Knutzen, 22959747, momme.knutzen@gmail.com

•      Kasserer Connie Emmik, 30271787, connie@chungmoo.dk

•        Hvad er formålene med behandlingen? Der skal være en beskrivelse af behandlingsformålene.Formålet med behandlingerne i foreningen oplistes i overordnende kategorier. •      Varetagelse af medlemsforhold og trænere og lederes forhold, herunder aktivitetsudøvelse, kommunikation, medlemsmøder, generalforsamlinger og kontingentopkrævning•      Administration af foreningens eksterne relationer, herunder indberetning til kommunen efter folkeoplysningsloven samt indberetning ved turneringsadministration til idrætsorganisationer

•      Indhentelse af børneattester

•      Hensyntagen til skader og helbredsforhold

•      Udbetaling af løn, godtgørelser og skatteindberetning

•        Hvilke personoplysninger behandler vi? Her bør oplistes de i foreningen behandlede personoplysninger. Almindelige personoplysninger:•      Navn

•      Mailadresse

•      Telefon

•      Adresse

•      Fødselsdato

•      Gradueringsdato og bæltegrad

Oplysninger, der er tillagt en højere grad af beskyttelse:

•      CPR-nummer

•      Oplysninger om strafbare forhold

•        Hvem behandler vi oplysninger om? De forskellige typer af registrerede personer, hvorom der behandles personoplysninger. Der behandles oplysninger om følgende kategorier af registrerede personer:•      Medlemmer

•      Ledere

•      Trænere

•        Hvem videregives oplysningerne til? Oplistning af eventuelle modtagere af foreningens oplysninger, samt hvilke oplysninger der videregives og i hvilke tilfælde.Hvis oplysninger ikke videregives, angives dette. •      Almindelige personoplysninger om medlemmer, ledere og trænere videregives kommunen•        Ved indhentelse af børneattester videregives CPR-nummer til politiet – hvis en børneattest har anmærkninger –  behandler vi  oplysningerne i  bestyrelsen og i den ledende instruktørgruppe.
•        Hvornår sletter vi personoplysninger i foreningen? Der bør være en angivelse af hvilke oplysninger, der skal slettes og hvornår. •      Vi opbevarer almindelige personoplysninger på medlemmeri op til 3 år efter tilhørsforholdets ophør. Almindelige personoplysninger om ulønnede ledere og trænere opbevares i op til 3 år efter virket er ophørt. For lønnede ledere og træneres vedkommende opbevarer oplysningerne i op til 5 år efter arbejdets ophør.

•      Oplysninger, der er tillagt en højere grad af beskyttelse, sletter vi i udgangspunktet straks efter, at behandlingsformålet er opfyldt.

•      CPR-nummer indeholdt i bogføringsmateriale gemmes i 5 år fra regnskabsårets udløb

•      Børneattestoplysninger opbevares, så længe personen fungerer i sit virke

•        Hvordan opbevarer vi personoplysninger i foreningen? Her skal så vidt muligt laves en generel beskrivelse af de tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, herunder en beskrivelse af måden oplysningerne registreres. Vi opbevarer alle personoplysninger i foreningen på navngivne computere, som er sikret efter gældende anerkendte sikkerhedsforanstaltninger som kodeord, opdaterede AV signaturer og sikkerhedsopdateringer.Fysiske Taekwondo pas opbevare aflåst på  kontor
•        Hvad skal vi gøre, hvis der sker et brud på persondatasikkerheden? Hvordan opdager, rapporterer og undersøger vi brud på persondatasikkerheden? F.eks. ved hackerangreb. Hvordan vurderer vi, hvor alvorligt bruddet er? Hvis alle eller nogle af de registrerede oplysninger bliver stjålet, hacket eller på anden måde kompromitteret, kontakter vi vores hovedorganisation og drøfter eventuel anmeldelse til politiet og til Datatilsynet.Vi dokumenterer alle brud på følgende måde: Vi logger alle uregelmæssigheder.
•      Hvad kan vores IT-system, og har vi tænkt databeskyttelse ind i vores IT-systemer? Ved erhvervelse af et nyt IT-system eller ved ændringer på det nuværende, tænker vi databeskyttelse med ind. Vi er opmærksomme på, at systemet gerne må bidrage til:•      At vi ikke indsamler flere oplysninger end nødvendigt.

•      At vi ikke opbevarer oplysningerne længere end nødvendigt.

•      At vi ikke anvender oplysningerne til andre formål, end de formål, som oplysningerne oprindeligt blev indsamlet til.

•        Vi har ikke et specifikt IT-System

 

Bilaget er udarbejdet af Danmarks Idrætsforbund og DGI i fællesskab.

 1. udgave, februar 2018.